Ботанически сведения за билките

Живите организми на нашата планета се отнасят към две най-големи групи – Prokaryota – без оформено ядро, и Eukaryota — с оформено ядро в клетките.

За лечебни цели през своята хилядолетна практика и днес човекът използува само многоклетъчни ядрени организми, към които спадат билките, които са представители на три големи групи: Mycetalia — гъби; Vegetabilia — растения, и Animalia — животни.

Гъбите са хетерогенна група организми, в която отделните групи нямат общ произход. Основните използвани са Basidiomycetes – базидиеви гъби и особената група на лихенизираните гъби.

Няколко вида билки са представители на отдел Polipodiophyta — папратообразни — клас Polypodiopsida — папратовидни растения. При тях стеблото се развива обикновено в коренище (подземно или надземно видоизменено стебло) с просто до сложно пересто наделени (рядко цели) листа.

ботанически данни за билките

Билките и техният ботанически произход

Видовете са изоспорови – спорите се развиват в спорангии, формирани на групи, най-често на коремната страна на листата (спорофилите). От спорите, поникнали на земята (при на¬личието пак на влага), се развиват хйплоидни протали (гаметофит) с антеридии и архегонии. След оплождането от зиготата се развива новото диплоидно възрастно растение (спорофит).

От семенните растения, един вид е от иглолистните голосеменни — подотдел Pinophytina. Това са дървесни растения, по-рядко храсти с моноподиално разклонение на стеблото и трахеиди в проводящата система. Листата са спирално разположени и са игловидни, люсповидни или лентовидни. Мъжките цветове съдържат множество микроспорофили (тичинки), в които се образуват микроспори – поленови зърна.

В женските цветове спирално на централната ос са наредени макроспорофилите (размесени със стерилни люспи), на които лежи гола семепъпка. От макроспората се развива редуциран протал с архегонии. Мъжкият протал е още по-силно редуциран — обикновено до две клетки: голяма клетка на поленовата тръбица и малка генеративна клетка. От нея се развива спермагенна клетка.

От последната се формират спермални клетки, които по поленовата тръбица достигат яйцеклетките и след оплождането се формират зародишът и семето. При това за целия процес не е вече необходима водна среда и това прави голосеменните много по-добре приспособени към сушата.

Това важно предимство наред с други структурни качества на вегетативното тяло дава възможност на тази група да се разселва успешно по цялото земно кълбо, да се създават голям брой видове и на много места да образуват необятни горски съобщества (особено в северните бореални зони).

Подобни публикации за още четене:
Ботанически сведения за билките
5 (100%) 1 vote

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *