Билки стопират развитието на диабета

Едно от най-сериозните заболявания за човека е захарният диабет. На практика това е болест за цял живот, която не може да се излекува, а само се поддържа в безопасни граници с помощта на някои препарати. В народна­та ме­ди­ци­на оба­че има мно­го ме­то­ди, поз­во­ля­ва­щи да се под­дър­жа нор­мал­но­то ни­во на за­хар в кръв­та. Оба­че ни­ко­га не тряб­ва да заб­ра­вя­ме, че вся­как­ви на­род­ни сред­с­т­ва при то­ва за­бо­ля­ва­не са са­мо спо­ма­га­тел­ни. Ди­е­та­та, ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние и ре­дов­ни­те прег­ле­ди при спе­ци­а­лист си ос­та­ват ос­нов­но­то в ле­че­ни­е­то на ди­а­бе­та. И все пак, ние ще ви за­поз­на­ем с по­лез­ни­те свой­с­т­ва на те­зи ле­кар­с­т­ве­ни рас­те­ния, ко­и­то по­ни­жа­ват ни­во­то на за­хар в кръв­та и спо­ма­гат за по­доб­ря­ва­не на със­то­я­ни­е­то на ор­га­низ­ма.

Фигурин бързо отслабване при Хашимото

Зeм­на­та ябъл­ка съ­дър­жа ве­щес­т­во, ко­е­то дей­с­т­ва ка­то ин­су­ли­на

На първо място по съдържание на инсулин е именно това растение. А за не­го зна­ем и не­вед­нъж сме пи­са­ли, че се из­ра­бот­ва от клет­ки­те на зад­с­то­маш­на­та жле­за. Оба­че спек­тъ­рът на дей­с­т­вие на ин­су­ли­на е мно­го по-ши­рок. Той ре­гу­ли­ра не са­мо въг­ле­хид­рат­на­та, но и бел­тъч­ната об­мя­на. Ос­вен то­ва по­ни­жа­ва ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла в кръв­та.

Най-доб­ре е да из­пол­з­ва­те рас­те­ни­е­то в су­ров вид, ка­то нас­тър­г­ва­те груд­ки­те на рен­де. Мо­же­те да си при­гот­вя­те и от­ва­ра, пак от груд­ки, и то ежед­нев­но. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца смле­ни груд­ки се ва­рят в 200 мл во­да.

Инсулин има и в чесъна, и в лука. Ето защо не забравяйте да включвате често тези пикантни зеленчуци към ястията си, като най-добре би било това да става в суров вид или в краен случай, подложени на минимална температурна обработка.

Има и дру­ги ле­чеб­ни рас­те­ния, бо­га­ти на ин­су­лин – то­ва са ко­ре­ни от глу­хар­че, девесил, ци­ко­рия и бил­ка с интерес­но­то име ле­че­бен жаб­лек. Сту­де­ни нас­той­ки от те­зи бил­ки по­ма­гат да се нор­ма­ли­зи­ра ни­во­то на за­хар в кръв­та. За­лей­те 2 су­пе­ни лъ­жи­ци от су­ха смля­на су­ро­ви­на (нап­ри­мер ко­ре­ни от глу­хар­че) с по­ло­вин ли­тър топ­ла во­да и ос­та­ве­те в тер­мо­са за през нощ­та. На сут­рин­та пре­це­де­те и пий­те по по­ло­вин ча­ша 3-4 пъ­ти на ден по­ло­вин час пре­ди яде­не.

Чер­на­та бо­ро­вин­ка е ос­но­вен ком­по­нент от про­ти­во­ди­а­бе­тич­ни­те сме­си, как­то в на­род­на­та ме­ди­ци­на, та­ка и в тра­ди­ци­он­на­та. В лис­та­та и пло­до­ве­те й би­ло от­к­ри­то спе­ци­фич­но ве­щес­т­во, на­ре­че­но мир­ти­лин.

Точ­но то спо­ма­га за ус­во­я­ва­не­то на глю­ко­за­та и по­ни­жа­ван ни­во­то на за­хар в кръв­та. И не са­мо то­ва – ук­реп­ва кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве на оч­но­то дъ­но и ре­ти­на­та. За при­гот­вя­не на ле­кар­с­т­во­то из­пол­з­вай­те след­на­та ре­цеп­та: 3 су­пе­ни лъ­жи­ци лис­та от чер­на бо­ро­вин­ка се за­ли­ват с 600 мл го­ре­ща во­да. Смес­та прес­то­я­ва 4 ча­са. При­е­мат по 200 мл 3 пъ­ти на ден.
И не на пос­лед­но мяс­то ще по­со­чим рас­те­ни­я­та-адап­то­ге­ни, от ро­да на жен­ше­на. Спир­то­ви нас­той­ки от тях се от­ра­зя­ват мно­го бла­гоп­ри­ят­но на със­то­я­ни­е­то и пре­мах­ват неп­ри­ят­ни­те усе­ща­ния при ди­а­бе­та, но се при­е­мат са­мо по 30-40 кап­ки 2-3 пъ­ти на ден, 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не. Нас­той­ка­та се при­гот­вя по след­ния на­чин: 20 г смля­на су­ро­ви­на се за­ли­ва със 100 г 70-про­цен­тен спирт и се дър­жи на топ­ло тъм­но мяс­то 10-15 дни. След то­ва се пре­цеж­да и се сла­га в тъм­на бу­тил­ка, ко­я­то се дър­жи в хла­дил­ни­ка.

 

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *