Бял имел (Viscum album L.)

Сем. Loranthaceae — Имелови Описание. Вечно зелен полупаразитен дребен храст, прикрепващ се по клоните на гостоприемниците, проникващ под кората в дървесината с кореноподобен хаусторий, черпещ хранителни вещества. Стеблото силно дихотомично разклонено. Листата срещуположни, тесни елиптични до лопатовидни, приседнали, тъпи, целокрайни. Цветовете двуполови, с прост жълтеникавозелен 3—4-делен околоцветник, по 3 (5—6) в разклоненията на младите клонки. […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!